Quên Đặt Tên
1. G7_2 ☯️ĐÔLAR☯️
19. ⭐EMA⭐ 64% Fresh
15. 人事部長ジン 95% Max
2. G7_2 ☯️BỐ GIÀ☯️
20. ETkun 78% Fresh
20. ETkun 100% Max
3. G7_2 ☯️PU-TIN☯️
29. SHINCHA the end 100% Fresh
9. oN.타이코✨✨ 98% Max
4. G7_2 ☯️GĐLÀS1☯️
2. ふうが 73% Fresh
11. ❤❤EMA❤❤ 84% Max
5. G7_2 ☯️TUÝ✨CA☯️
11. ❤❤EMA❤❤ 92% Fresh
22. ET 100% Max
6. G7_2 ☯️THOÀN☯️
24. GODIVA(*´﹃`)ノ 100% Fresh
21. KUGA 79% Max
7. ✌️Win_Only™✌️✔️
1. 【忍】EMA❤ 93% Fresh
24. GODIVA(*´﹃`)ノ 100% Max
8. G7_2☯️Bảo Nam☯️
9. oN.타이코✨✨ 70% Fresh
2. ふうが 100% Max
9. G7_2☯️THOÀN☯️
22. ET 93% Fresh
23. SHINCHA 91% Max
10. G7_2 ☯TÂM GÀ☯
15. 人事部長ジン 63% Fresh
29. SHINCHA the end 90% Max
11. G7_2 ☯️KHÁNH☯️
14. ひつじ@・ェ・@ 83% Fresh
10. ♥ビグモン♥ 100% Max
12. G7_2 ☯️TÂM GÀ 2
21. KUGA 72% Fresh
19. ⭐EMA⭐ 100% Max
13. G7_2☯️Bảy Sẹo☯️
17. EMA❤66 74% Fresh
14. ひつじ@・ェ・@ 91% Max
14. G7-2☯️QUỶVƯơNG☯
10. ♥ビグモン♥ 74% Fresh
17. EMA❤66 68% Max
15. G7_2 ☯️DŨNG XỊN
23. SHINCHA 91% Fresh
1. 【忍】EMA❤ 100% Max